Welkom bij Aogje Notariaat vastgoed, waar u in vreugde veilig landt

Onze sterke registergoederenpraktijk wordt continu doorontwikkeld, geoptimaliseerd en gemoderniseerd. Wij zijn op en top geautomatiseerd en beveiligd. Bij Aogje Notariaat heb je naast alle persoonlijke aandacht een digitaal dossier waardoor je permanent zicht hebt op de status van je eigen dossier. In onze passeerkamers werken we met een groot digitaal scherm zodat je altijd goed mee kan lezen en direct betrokken bent bij wat er in de akte staat.

Aogje Notariaat heeft een gedegen ervaring in het begeleiden van ingewikkelde vastgoedtransacties, zoals nieuwbouw- projecten, waaronder het opmaken van akten van splitsing in appartementsrechten, vestigingen van opstalrechten, erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen. Recentelijk heeft Aogje Notariaat de realisering van het Bachmanhof in Princenhage notarieel mogen vormgeven en afronden

Wat doen onze mensen voor je bij de overdracht van je woning?

Notaris Carla Heemstra regelt met haar team Registergoed, onder leiding van Giovanni, Jim en Laura alle juridische zaken rond de overdracht van je woning. Dat is wettelijk zo geregeld in Nederland. Zo weten alle partijen precies waar ze aan toe zijn: de notaris is onafhankelijk en onpartijdig en kijkt naar de belangen van koper én die van verkoper. Aogje Notariaat heeft een onderzoek plicht naar de achtergrond van de koper en van de verkoper. Als er iets niet in orde is, wordt dat snel gesignaleerd en daar waar mogelijk direct opgelost, zodat er toch kan worden overgedragen.

Giovanni, Jim en Laura verzetten dus veel werk voor jou als koper en verkoper. Het meeste werk wordt achter de schermen verricht, zodat partijen alleen nog maar de akte(n) hoeven te tekenen.

Aogje Notariaat staat voor een zéér klantgerichte overdracht, waarbij zowel koper als verkoper zich comfortabel gehoord en gezien voelen. Vanzelfsprekend voor een keurig tarief, voorzien van een heldere calculatie.

Wij bevestigen de ontvangst van de koopovereenkomst aan partijen en de makelaar(s). Hierna krijg je toegang tot je persoonlijke, digitale dossier, waarin je de voortgang en de werkzaamheden kunt volgen. Daarnaast vereist de notariële zorgplicht, dat Aogje Notariaat zelfstandig gegevens moet verifiëren en niet alleen mag afgaan op aangereikte informatie.

Tijdens de behandeling van de overdracht houden wij doorlopend contact met je. Bij onduidelijkheden geven wij opheldering en uitleg.

De notaris onderzoekt de meest wenselijke rechtspositie voor de koper. Met name wanneer deze is gehuwd of samenwoont, is de vraag van de tenaamstelling van het registergoed van belang: moet dit op naam van beiden of op naam van één van de echtgenoten of samenwoners, en zo ja: ten name van wie en in welke verhouding? Hetzelfde geldt voor de eventuele hypothecaire geldlening: wie wordt ‘hypotheekgever’ en ‘hypothecair schuldenaar’? Het mogelijk wijzigen van huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract of testament wordt eveneens besproken. Het kan wenselijk zijn om registergoed aan te kopen via een rechtspersoon.

Controles en procesbewaking

Aogje Notariaat controleert alle gegevens en personalia van partijen aan de hand van het GBA. Daarnaast wordt de geldigheid van het legitimatiebewijs conform de daartoe bestaande wettelijke bepalingen geverifieerd.

Wij checken bij het Kadaster of alle beschikbare gegevens kloppen. Er vindt tevens een controle plaats of er hypotheken of beslagen op de woning rusten. In een dergelijk geval treden wij in overleg met partijen.

Bovendien bewaken wij ook de financiële kant van de overdracht. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat een bankgarantie of een waarborgsom op tijd binnen is. Betaling van de koopsom vindt pas plaats bij zekerheid dat de koper eigenaar van de woning geworden is.

Voorkoming van witwassing en terrorisme financiering (WWFT)

Onze collega’s zijn verplicht om te controleren hoe geldstromen verlopen en de herkomst van eigen middelen helder en inzichtelijk te maken. Het Notariaat heeft hierin een belangrijke rol in en wordt hier zelf ook op gecontroleerd. Strakkere regels voor het uitbetalen van gelden vanuit de derdenrekening geven duidelijkheid in de geldstroom vanuit het notariskantoor. Dit voorkomt belastingfraude en andere malafide praktijken. Deze beleidsregel geldt voor iedere Notaris.

De mensen van Aogje Notariaat zorgen er voor dat:

  • het zogenaamde (digitale) repertorium (CDR) van de notaris wordt ingeschreven;
  • de notaris via het CDR digitaal aangifte doet bij de Belastingdienst met betrekking tot de verschuldigde overdrachtsbelasting;
  • binnen tien dagen de akte digitaal (via het CDR) naar de Belastingdienst wordt toegezonden. De verschuldigde overdrachtsbelasting wordt afgedragen;
  • de akte op dezelfde dag of zo spoedig mogelijk daarna (digitaal) wordt ingeschreven in de openbare registers (voorzien van een verklaring inzake de toepasselijkheid van de Wet voorkeursrecht gemeenten);

  • de afschriften van de akten aan de daarbij betrokken partijen worden toegezonden (de Hypothecaire financier ontvangt een afschrift met een zogenaamde notarisverklaring);
  • er nog een na recherche plaatsvindt bij de openbare registers, voor het geval er op het laatste moment nog een beslag is gelegd;
  • als deze laatste controle geen nieuwe feiten oplevert, worden aan de hypotheekhouder(s), beslaglegger(s), makelaar en verkoper de hun toekomende bedragen uitbetaald;
  • met betrekking tot doorhaling van de hypotheek/het beslag door een akte van royement wordt opgeheven, en zorgt voor de inschrijving daarvan ter doorhaling.

Persoonlijke aandacht voor onze cliënten leidt tot het meest prettige en intelligente eindresultaat voor een ieder afzonderlijk.

Oversluiten hypotheek

Geen goed gevoel meer bij je huidige hypotheek? Je kunt beslissen om je huidige hypotheek over te sluiten omdat je de rentestand te hoog vindt of bijvoorbeeld een andere aflossingsvorm wenst. Bij Aogje Notariaat kun je rekenen op een heldere en efficiënte oversluiting van je hypotheek, die we samen met je hypotheekadviseur voor je verrichten, zodat je ontspannen en zorgeloos kunt blijven genieten van je woning.

Verdeling particulier vastgoed
Een scheiding, wat gebeurt er met je woning? Hoe moet de verdeling geregeld worden als een familielid je een woning na laat? Lastige vragen die Notaris Heemstra samen met je oplost. Een akte van verdeling maken wij met gevoel voor je persoonlijke situatie en met gedegen kennis.

Erfdienstbaarheid
Veel problemen met buren ontstaan als er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over gedeelde zaken in gebruik. Bijvoorbeeld het recht van overpad, een erfafscheiding, of zelfs een dakgoot. Maak goede en duidelijke afspraken in een notariële akte. Helderheid voorkomt irritaties.

Schenking en onroerend goed
De wet kent een aantal mogelijkheden om aan de koper van een huis te schenken. Zo kunnen ouders onder bepaalde voorwaarden aan hun kind eenmalig een vrijgestelde schenking doen van meer dan € 100.000,- voor de aankoop van een woning of de verlaging van de hypothecaire lening van een woning. Het is verstandig om schenkingen notarieel vast te leggen. Op die manier worden alle aspecten rondom de schenking en schenkingsvrijstelling goed overwogen en vastgelegd.