Boedelbehandeling

Wanneer een dierbare komt te overlijden, is dat voor familie, vrienden en kennissen een droevige periode. In deze fase, die langdurig kan zijn, bepalen emoties vaak het denken en handelen. Dan is het enorm belangrijk dat de nalatenschap/erfenis vooraf goed staat omschreven en is verdeeld volgens de wensen van de overledene. Wanneer dit niet het geval is, kan Aogje Notariaat je veel problemen en zorgen uit handen nemen.

Een overledene wordt ook wel de erflater genoemd. Deze persoon laat bezittingen en/of schulden na. De bezittingen en schulden van de erflater vormen gemeenschappelijk de nalatenschap. Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. In de verklaring van erfrecht, opgemaakt door de notaris, wordt vermeld wie overleden is, of er een testament is gemaakt en wie op grond van de wet of het testament de erfgenamen zijn en wie de nalatenschap kan afhandelen.

Erfbelasting

Wanneer de erflater een testament heeft gemaakt, verkrijgen de erfgenamen het hele of een deel van het vermogen, zoals dit in dat testament is vastgelegd. Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en wat zij verkrijgen. Dit is het wettelijk erfrecht. Binnen acht maanden na het overlijden dient bij de Belastingdienst een aangifte te worden ingediend voor de erfbelasting. Ook dit kan Aogje Notariaat voor je in orde maken.

Akte van verdeling

Wanneer één van de erfgenamen minderjarig is of wanneer er onroerende zaken moeten worden verdeeld, is een akte van verdeling of een notariële boedelbeschrijving noodzakelijk. In deze akte kunnen diverse zaken worden opgenomen. Namelijk de namen van de erfgenamen en de inhoud van het testament. Hetzelfde geldt voor de boedelbeschrijving, ofwel de opsomming van bezittingen, de waarde daarvan of de hoogte van schulden. Ook de vaststelling van de omvang van de erfdelen en de verdeling en levering van de nalatenschap kunnen in de akte worden vermeld.

Executeur

Wanneer er in het testament een executeur is benoemd, zal deze persoon de praktische afhandelingen voor zijn rekening nemen. De executeur moet er altijd voor zorgen dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt, oftewel een beschrijving van hetgeen er wordt nagelaten. Aogje Notariaat is graag van dienst bij een professionele en snelle afwikkeling van nalatenschappen.

Belastingvoordeel

Bij Estateplanning stelt onze notaris een persoonlijk plan voor je op. Dit heeft tot voordeel dat belasting wordt bespaard voor je erfgenamen. Dit kan op diverse manieren. Zo dient er een goed testament te zijn opgesteld. Ook is het van invloed of je gehuwd bent of niet. Daarnaast zijn de juiste huwelijksvoorwaarden van belang. Wanneer je op tijd begint met het doen van schenkingen, kan dat een behoorlijk belastingvoordeel opleveren. Kortom: het is cruciaal dat het testament en gesloten overeenkomsten zorgvuldig zijn doordacht, op basis van gedegen juridische en fiscale kennis.

Inzicht in uw persoonlijke situatie

Aogje Notariaat adviseert je graag over Estateplanning, zodat jouw erfgenamen na je overlijden niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Inzicht in je persoonlijke situatie is noodzakelijk voor een goed advies. De ervaring leert dat veel personen in het verleden ooit een testament of huwelijksvoorwaarden hebben opgemaakt. Het is verstandig om regelmatig te toetsen of deze nog wel up to date zijn. Wetgeving wordt regelmatig veranderd en aangepast. Indien dit nodig is, kan Notaris Heemstra in overleg, je testament of huwelijksvoorwaarden wijzigen.